Terug
Hoe kunnen we helpen?

Giften en ANBI

Het Vrijheidsmuseum is een culturele ANBI- instelling (Algemeen Nut Beogende Instelling). Voor onze Missie verwijzen wij u graag naar de betreffende pagina. Voor mogelijke fiscale voordelen als u een gift aan het Vrijheidsmuseum doet verwijzen wij u graag naar de website van de Belastingdienst.
Zowel het Vrijheidsmuseum in Groesbeek als het Infocentrum WO2 Nijmegen ressorteren onder de Stichting Vrijheidsmuseum.

Statutaire doelstelling
1. De stichting heeft ten doel:
a. Het oprichten en in stand houden van een historisch educatief museum voor jong en oud en daarbij het grensoverschrijdende verhaal te vertellen van Oorlog en Vrijheid zonder Grenzen. Centraal staat de Tweede Wereldoorlog, in samenhang met de geschiedenis van de twintigste (20e) eeuw én de actualiteit. De rode draad van het museum is het thema 'Vrijheid' in zowel Nederland als Duitsland, Europa en daarbuiten. Vanuit verschillende perspectieven worden voor de bezoekers de menselijke dilemma's en onbekende verhalen van burgers en soldaten in beeld gebracht. Er is nooit één verhaal.
b. Het Verhaal van Oorlog en Vrijheid te herdenken, op actuele wijze levend te houden en een blijvende waarschuwing te laten zijn, voor met name de Europese jeugd, tegen fascisme, discriminatie en intolerantie. 
c. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
a. Het verzamelen van objecten, ooggetuigenverslagen, foto's, kaarten en andere voorwerpen van historisch belang om in het museum ten toon te stellen en te bestuderen.
b. De huisvesting en het beheer van het museum.
c. Alle overige middelen die wettelijk zijn toegestaan.

Beleidsplan conform ANBI
De werkzaamheden
Het Vrijheidsmuseum is een permanente instelling in dienst van de gemeenschap en haar ontwikkeling, niet gericht op het maken van winst, die de getuigenissen van de mens en zijn omgeving verwerft, registreert, documenteert en wetenschappelijk onderzoekt, behoudt en presenteert voor doeleinden van studie, educatie en genoegen. Deze omschrijving stemt overeen met de definitie van het begrip ‘museum’ die de ICOM (International Council of Museums) hanteert. De werkzaamheden en activiteiten van het Vrijheidsmuseum staan beschreven in het meerjarig Beleidsplan en de Jaarverslagen.

Werving van gelden
- Verkoop entreebewijzen
- Subsidies
- Donaties
- Bijdragen door vrienden van het museum
- Sponsoring
- Overige inkomsten

Vermogensbeheer
Er is sprake van een beperkt vermogen bestaande uit het eigen vastgoed.

Vermogensbesteding
Ten behoeve van de exploitatie van het museum.

Bestuurssamenstelling
mr. H. Verheijen (voorzitter)
drs. J. van Baars (penningmeester)
dr. E. Manders (secretaris)
dr. C. Brand (lid)
P. Wilbers (lid)

Directeur
Drs. W.P.H. Lenders

Beloningsbeleid
De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. De directeur en de overige werknemers zijn ingeschaald in een door het museum gehanteerde loonstructuur.

Financiële verantwoording Stichting Vrijheidsmuseum. Zowel het Vrijheidsmuseum in Groesbeek als het Infocentrum WO2 Nijmegen ressorteren onder deze Stichting.
Klik hier.

Voor de beide jaarverslagen 2022
Vrijheidsmuseum klik hier,
Infocentrum WO2 Nijmegen klik hier